Gevestigde zelfstandige die zijn onderneming moet beëindigen

Omschrijving

Indien u als gevestigde zelfstandige een niet levensvatbaar bedrijf wilt beëindigen dan kunt u in aanmerking komen voor aanvullende uitkering voor levensonderhoud voor de duur van de afbouwperiode van uw onderneming.
 • Periodieke uitkering
  Het Bbz 2004 vult uw inkomen aan tot de bijstandsnorm. Deze uitkering mag 12 maanden duren. De gemeente bepaalt aan de hand van het inkomen uit het voorafgaande jaar of u eventueel wat terug moet betalen. De periodieke uitkering wordt toegekend als een renteloze lening.

Vermogen

Vermogen staat een Bbz-uitkering in principe niet in de weg. Maar de sociale dienst past geen Bbz toe als u dankzij uw eigen vermogen een lening bij een bank kunt afsluiten. Als uw vermogen een bepaalde grens te boven gaat, verstrekt de sociale dienst de periodieke uitkering op grond van het Bbz 2004 als lening. Tot een eigen vermogen van € 44.025,- is bijstand mogelijk als uitkering. Bij een eigen vermogen van meer dan € 185.015,- bestaat de bijstand altijd uit een lening. Tussen deze beide grenzen kan de sociale dienst een uitkering verstrekken, als het eigen vermogen minder is dan dertig procent van het totale vermogen. Het totale vermogen omvat al uw bezittingen.

Voorwaarden

 • U kunt uw onderneming niet per direct beëindigen (bijvoorbeeld: afspraken leveranciers, voorraden, (huur)contracten);
 • U bent gedurende een redelijke termijn zelfstandig ondernemer;
 • U hebt de volledige zeggenschap in uw onderneming;
 • U bent afhankelijk van het inkomen uit uw onderneming;
 • Uw bedrijf moet rechtmatig gevestigd zijn. U beschikt over de benodigde vergunningen en voldoet aan de wettelijk gestelde eisen;
 • U bent tussen de 18 en 65 jaar;
 • Uw onderneming is ‘niet levensvatbaar’. Niet levensvatbaar wil zeggen dat verwacht wordt dat na bijstandsverlening een onvoldoende inkomen wordt gerealiseerd dat toereikend is voor de voortzetting van het bedrijf en voor de voorziening in de kosten van het bestaan.
 • U voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uren per jaar in uw eigen bedrijf werken);

Aanvraagprocedure

Indien u in aanmerking wilt komen voor een uitkering voor levensonderhoud en/of een bedrijfskapitaal kunt u daartoe een aanvraag indienen. Om in het bezit te komen van het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met Interon. Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en ondertekend bij Interon te worden ingeleverd. Naast het aanvraagformulier dient u ook de volgende gegevens te overleggen:
 • kopie legitimatiebewijs
 • gegevens met betrekking tot uw persoonlijke situatie
 • gegevens met betrekking tot uw onderneming
 • overige gegevens (afhankelijk van situatie)
Uw aanvraag wordt na inname door Interon getoetst op rechtmatigheid. Een complete aanvraag wordt overgedragen aan een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit bureau stelt een rapport op omtrent de levensvatbaarheid van uw onderneming. Aan de hand van het adviesrapport adviseert Interon uw gemeente om de aanvraag (deels)te honoreren of af te wijzen. Uiteindelijk neemt het college van Burgemeester en Wethouders het formele besluit.
Het college van Burgemeester en Wethouders moet vanaf het moment dat de gehele aanvraag is ingeleverd, binnen 13 weken een besluit nemen. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen bij de bezwaarcommissie van uw gemeente.

Contact gegevens

Adres
Beertsterstraat 42
9671 BL Winschoten

Telefoon Fax
0598-635043 0598-630512
E-mailadres Sociale media
info@interonbv.nl LinkedIN / Facebook