Oudere zelfstandige met een marginaal inkomen

Omschrijving

Als u 55 jaar of ouder bent en minstens 10 jaar zelfstandige, dan kunt u op grond van het Bbz 2004 in aanmerking komen voor aanvullende bijstand. Hiervoor hoeft uw bedrijf niet levensvatbaar te zijn, maar moet u wel een bruto-inkomen uit uw bedrijf hebben van minimaal € 7.635,- (per 1 januari 2015). Bovendien hebt u geen andere inkomstenbronnen, zoals een partner die u kan onderhouden.

Periodieke uitkering

De sociale dienst vult uw inkomen indien nodig aan tot bijstandsniveau. Als uw totale inkomen boven bijstandsniveau komt, dan vordert de sociale dienst het teveel ontvangen bedrag aan uitkering terug. Als uw vermogen in 2014 niet groter is dan € 129.511,- (per 1 januari 2015) is kwijtschelding van de periodieke uitkering onder voorwaarden mogelijk. Heeft u meer vermogen, dan is het totaal aan ontvangen bijstand een lening. Aanvullende bijstand stopt als u 65 jaar oud wordt.

Bedrijfskapitaal

Als oudere zelfstandige kunt u eventueel ook bijstand in de vorm van bedrijfskapitaal krijgen. U kunt maximaal € 9.612,- (per 1 januari 2015) krijgen. Dit bedrag hoeft u niet terug te betalen, tenzij uw vermogen groter is dan € 129.511,- (per 1 januari 2015). Dan is het bedrijfskapitaal geen gift meer maar een lening.

Voorwaarden

  • u bent tussen de 55 en 65 jaar;
  • u hebt de volledige zeggenschap in uw onderneming;
  • u bent afhankelijk van het inkomen uit uw onderneming;
  • uw bedrijf moet rechtmatig gevestigd zijn. U beschikt over de benodigde vergunningen en voldoet aan de wettelijk gestelde eisen;
  • u voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uren per jaar in uw eigen bedrijf werken);
  • u hebt een minimaal bruto-inkomen van € 7.635,- (per 1 januari 2015) uit uw bedrijf

Aanvraagprocedure

Indien u in aanmerking wilt komen voor een uitkering voor levensonderhoud en/of een bedrijfskapitaal kunt u daartoe een aanvraag indienen. Om in het bezit te komen van het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met Interon. Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en ondertekend bij Interon te worden ingeleverd. Naast het aanvraagformulier dient u ook de volgende gegevens te overleggen:
  • kopie legitimatiebewijs
  • gegevens met betrekking tot uw persoonlijke situatie
  • gegevens met betrekking tot uw onderneming
  • overige gegevens (afhankelijk van situatie)
Uw aanvraag wordt na inname door Interon getoetst op rechtmatigheid. Een complete aanvraag wordt overgedragen aan een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit bureau stelt een rapport op omtrent de levensvatbaarheid van uw onderneming. Aan de hand van het adviesrapport adviseert Interon uw gemeente om de aanvraag (deels) te honoreren of af te wijzen. Uiteindelijk neemt het college van Burgemeester en Wethouders het formele besluit.
Het college van Burgemeester en Wethouders moet vanaf het moment dat de gehele aanvraag is ingeleverd, binnen 13 weken een besluit nemen. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen bij de bezwaarcommissie van uw gemeente.

Contact gegevens

Adres
Beertsterstraat 42
9671 BL Winschoten

Telefoon Fax
0598-635043 0598-630512
E-mailadres Sociale media
info@interonbv.nl LinkedIN / Facebook