Ondernemer met tijdelijke financiële problemen

Omschrijving

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) biedt gevestigde ondernemers in tijdelijke financiële problemen, met een levensvatbaar bedrijf, oplossingen om in hun levensonderhoud te voorzien. De ondernemer dient voor het levensonderhoud, al geruime tijd aangewezen te zijn op de inkomsten uit de onderneming.
 • Periodieke uitkering
  Indien u als gevestigde zelfstandige een tijdelijk inkomensprobleem heeft, waardoor u niet in uw levensonderhoud kunt voorzien, dan kunt u in aanmerking komen voor een periodieke uitkering. Het Bbz 2004 vult uw inkomen aan tot de bijstandsnorm. Deze uitkering mag 12 maanden duren en kan worden verlengd met maximaal 24 maanden. Deze uitkering wordt in beginsel verstrekt als een renteloze lening. Na de bijstandsverlening bepaalt de gemeente of u eventueel nog een deel van de lening moet terugbetalen (bijvoorbeeld als u winst met uw onderneming hebt gemaakt).
  of
 • Bedrijfskapitaal
  Dankzij het Bbz 2004 kunt u een bedrijfskapitaal krijgen indien uw levensvatbaar bedrijf gevaar loopt. Het maximale kapitaalbedrag is op dit moment € 192.243,- . De rente volgt het niveau van de banken. De lening moet u in ieder geval binnen tien jaar terugbetalen. Hebt u een laag inkomen in het jaar dat u een aanvraag voor bedrijfskapitaal doet of in het daaraan voorafgaande jaar, dan kan de Gemeentelijke Sociale Dienst een deel van het benodigde bedrijfskapitaal als uitkering verstrekken. Bij een mager inkomen in de twee volgende jaren kan de Sociale Dienst de rente over die jaren geheel of gedeeltelijk kwijtschelden.
  of
 • Borgstelling
  Wilt u een aanvraag doen voor bedrijfskapitaal, dan kan de gemeente zich borg stellen voor een lening, die uw eigen bank verstrekt.
Indien u gelijktijdig zowel behoefte heeft aan een uitkering voor het levensonderhoud als aan een bedrijfskapitaal, dan wordt de bijstand voor het levensonderhoud meegefinancierd in het bedrijfskapitaal.

Vermogen

Vermogen staat een Bbz-uitkering in principe niet in de weg. Maar de sociale dienst past geen Bbz toe als u dankzij uw eigen vermogen een lening bij een bank kunt afsluiten. Als uw vermogen een bepaalde grens te boven gaat, verstrekt de Sociale Dienst de bijstand op grond van het Bbz als lening. Tot een eigen vermogen van € 44.025,- is bijstand mogelijk als uitkering. Bij een eigen vermogen van meer dan € 185.015,- bestaat de bijstand altijd uit een lening. Tussen deze beide grenzen kan de sociale dienst een uitkering verstrekken, als het eigen vermogen minder is dan dertig procent van het totale vermogen. Het totale vermogen omvat al uw bezittingen.

Voorwaarden

 • u bent gedurende een redelijke termijn zelfstandig ondernemer;
 • u hebt de volledige zeggenschap in uw onderneming;
 • u bent afhankelijk van het inkomen uit uw onderneming;
 • u bent met uw bedrijf rechtmatig gevestigd;
 • u bent tussen de 18 en 65 jaar;
 • uw onderneming is ‘levensvatbaar’. Levensvatbaar wil zeggen dat verwacht wordt dat na bijstandsverlening een inkomen kan worden gerealiseerd dat toereikend is voor de voortzetting van het bedrijf en voor de voorziening in de kosten van het bestaan;
 • u voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uren per jaar in uw eigen bedrijf werken).

Aanvraagprocedure

Indien u in aanmerking wilt komen voor een uitkering voor levensonderhoud en/of een bedrijfskapitaal kunt u daartoe een aanvraag indienen. Om in het bezit te komen van het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met Interon. Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en ondertekend bij Interon te worden ingeleverd. Naast het aanvraagformulier dient u ook de volgende gegevens te overleggen:
 • kopie van uw legitimatiebewijs
 • gegevens met betrekking tot uw persoonlijke situatie
 • gegevens met betrekking tot uw onderneming
 • overige gegevens (afhankelijk van situatie)
Uw aanvraag wordt na inname door Interon getoetst op rechtmatigheid. Een complete aanvraag wordt overgedragen aan een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit bureau stelt een rapport op omtrent de levensvatbaarheid van uw onderneming. Aan de hand van het adviesrapport adviseert Interon uw gemeente om de aanvraag (deels) te honoreren of af te wijzen. Uiteindelijk neemt het college van Burgemeester en Wethouders het formele besluit.
Het college van Burgemeester en Wethouders moet vanaf het moment dat de gehele aanvraag is ingeleverd, binnen 13 weken een besluit nemen. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen bij de bezwaarcommissie van uw gemeente.

Contact gegevens

Adres
Beertsterstraat 42
9671 BL Winschoten

Telefoon Fax
0598-635043 0598-630512
E-mailadres Sociale media
info@interonbv.nl LinkedIN / Facebook