Wet Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen (Ioaz)

Omschrijving

De Ioaz is voor mensen van 55 jaar en ouder die een eigen bedrijf hebben of die zelfstandig een beroep uitoefenen en genoodzaakt zijn hiermee te stoppen. De Ioaz is een aanvulling op het inkomen en dat van de eventuele levenspartner.
U bent ouder dan 55 jaar en beëindigt uw werkzaamheden om financiële redenen. Dat wil zeggen: uw inkomsten uit uw bedrijf zijn gedurende de laatste drie boekjaren gemiddeld lager geweest dan een in de wet genoemd minimum.
De Ioaz is een inkomensvoorziening met verplichtingen en geen vut-regeling. U en uw eventuele levenspartner dienen zich beschikbaar te stellen voor arbeid in loondienst en zich in te schrijven als werkzoekenden bij het UWV WERKbedrijf.

Vermogen

Vermogen blijft tot een bedrag van € 129.511,- (per 1 januari 2015) buiten beschouwing. Het extra vermogen wordt geacht jaarlijks 4% inkomsten op te leveren, die van de uitkering worden afgetrokken. Voor mensen die een Ioaz-uitkering krijgen en een pensioentekort hebben, wordt een bedrag tot maximaal € 118.771,- (per 1 januari 2015) ten behoeve van aanvullende pensioenvoorzieningen buiten beschouwing gelaten.

Voorwaarden

  • U bent tussen de 55 en 65 jaar;
  • In de drie jaar voorafgaand aan de aanvraag moet het gemiddelde jaarinkomen beneden € 22.511,- (per 1 januari 2015) hebben gelegen en voor de toekomst mag geen hoger inkomen dan € 23.087,- (per 1 januari 2015) worden verwacht;
  • U heeft de laatste tien jaar gewerkt in uw bedrijf, of in loondienst. Van die tien jaar heeft u de laatste drie jaar gewerkt in uw bedrijf;
  • U stelt zich beschikbaar voor arbeid in loondienst (inschrijving als werkzoekende UWV WERKbedrijf);
  • U voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uren per jaar in uw eigen bedrijf werken);
  • U heeft uw bedrijf op het moment van aanvraag nog niet beëindigd, maar u wilt uw bedrijf wel gaan beëindigen.

Aanvraagprocedure

Indien u in aanmerking wilt komen voor een uitkering voor levensonderhoud kunt u daartoe een aanvraag indienen. Om in het bezit te komen van het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met Interon. Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en ondertekend bij Interon te worden ingeleverd. Naast het aanvraagformulier dient u de volgende gegevens te overleggen:
  • Kopie legitimatie
  • Gegevens met betrekking tot uw persoonlijke situatie
  • Gegevens met betrekking tot uw onderneming
  • Overige gegevens (afhankelijk van situatie)
Uw aanvraag wordt na inname door Interon getoetst op rechtmatigheid. Een complete aanvraag wordt overgedragen aan een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit bureau stelt een rapport op omtrent de levensvatbaarheid van uw onderneming. Aan de hand van het adviesrapport adviseert Interon uw gemeente om de aanvraag (deels)te honoreren of af te wijzen. Uiteindelijk neemt het college van Burgemeester en Wethouders het formele besluit.
Het college van Burgemeester en Wethouders moet vanaf het moment dat de gehele aanvraag is ingeleverd, binnen 8 weken een besluit nemen. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen bij de bezwaarcommissie van uw gemeente.

Contact gegevens

Adres
Beertsterstraat 42
9671 BL Winschoten

Telefoon Fax
0598-635043 0598-630512
E-mailadres Sociale media
info@interonbv.nl LinkedIN / Facebook