De aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal

Periodieke uitkering

Indien u een onderneming wilt starten vanuit een (dreigende) werkloosheidssituatie kunt u in aanmerking komen voor een periodieke uitkering voor de kosten van het levensonderhoud (maximaal 36 maanden). Deze uitkering wordt in beginsel verstrekt als een renteloze lening. Na de bijstandsverlening bepaalt de gemeente of u eventueel nog een deel van de lening moet terugbetalen (bijvoorbeeld als u winst met uw onderneming hebt gemaakt).

Bedrijfskapitaal*

Voor het kunnen doen van de noodzakelijke investeringen in uw onderneming kunt u in aanmerking komen voor een lening van maximaal € 35.393,- (per 1 januari 2015). Het bedrijfskapitaal heeft een maximale looptijd van 10 jaar.

* van toepassing indien de bank u niet wil financieren

Vermogen

Vermogen staat een Bbz-uitkering in principe niet in de weg. Maar de sociale dienst past geen Bbz toe als u dankzij uw eigen vermogen een lening bij een bank kunt afsluiten. Als uw vermogen een bepaalde grens te boven gaat, verstrekt de sociale dienst de bijstand op grond van het Bbz als lening. Tot een eigen vermogen van € 44.025,- is bijstand mogelijk als uitkering. Bij een eigen vermogen van meer dan € 185.015,- bestaat de bijstand altijd uit een lening. Tussen deze beide grenzen kan de sociale dienst een uitkering verstrekken, als het eigen vermogen minder is dan dertig procent van het totale vermogen. Het totale vermogen omvat al uw bezittingen.

Voorwaarden

  • u verkeert in een (dreigende) werkloosheidssituatie (WWB-uitkering);
  • u bent tussen de 18 en 65 jaar;
  • uw te starten onderneming is ‘levensvatbaar’. Levensvatbaar wil zeggen dat verwacht wordt dat na bijstandsverlening een inkomen kan worden gerealiseerd dat toereikend is voor de voortzetting van het bedrijf en voor de voorziening in de kosten van het bestaan. De levensvatbaarheid van uw onderneming wordt bepaald aan de hand van uw ondernemingsplan, uw privésituatie, bedrijfseconomische kennis en andere relevante zaken;
  • u kunt uw bedrijf rechtmatig vestigen;
  • u voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uren per jaar in uw eigen bedrijf werken).

Aanvraagprocedure

Indien u in aanmerking wilt komen voor een uitkering voor levensonderhoud en/of een bedrijfskapitaal kunt u daartoe een aanvraag indienen. Om in het bezit te komen van het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met Interon. Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en ondertekend bij Interon te worden ingeleverd. Naast het aanvraagformulier dient u ook de volgende gegevens te overleggen:
  • kopie legitimatiebewijs
  • gegevens met betrekking tot uw persoonlijke situatie
  • ondernemingsplan
  • overige gegevens (afhankelijk van situatie)
Uw aanvraag wordt na inname door Interon getoetst op rechtmatigheid. Een complete aanvraag wordt overgedragen aan een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit bureau stelt een rapport op omtrent de levensvatbaarheid van uw onderneming. Aan de hand van het adviesrapport adviseert Interon uw gemeente om de aanvraag (deels) te honoreren of af te wijzen. Uiteindelijk neemt het college van Burgemeester en Wethouders het formele besluit.
Het college van Burgemeester en Wethouders moet vanaf het moment dat de gehele aanvraag is ingeleverd, binnen 13 weken een besluit nemen. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen bij de bezwaarcommissie van uw gemeente.

Contact gegevens

Adres
Beertsterstraat 42
9671 BL Winschoten

Telefoon Fax
0598-635043 0598-630512
E-mailadres Sociale media
info@interonbv.nl LinkedIN / Facebook