De voorbereidingsperiode op het ondernemerschap

Doel en middelen

De voorbereidingsperiode is bedoeld voor het samenstellen van een gefundeerd ondernemersplan en het volgen van een eventueel benodigde opleiding om na deze periode een levensvatbare onderneming te kunnen starten. Tijdens dit traject wordt u begeleid door een adviseur. De kosten van het traject worden vergoed door uw gemeente.
In de voorbereidingsperiode kunt u in aanmerking komen voor een voorbereidingskapitaal. Dit kapitaal is bedoeld voor financiering van kosten die samenhangen met de voorbereiding op het ondernemerschap. Voor de duur van de voorbereidingsperiode bent u vrijgesteld van de sollicitatieverplichting.

Voorwaarden

  • u hebt een (gedeeltelijke) uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb)
  • u dient als coachbaar te worden aangemerkt (selectiegesprek met adviseur van adviesbureau);
  • u hebt geen grote schulden;
  • u volgt geen ander reïntegratietraject (bijvoorbeeld: traject naar loondienst)

Aanvraagprocedure

Indien u in aanmerking wilt komen voor een voorbereidingsperiode op het ondernemerschap dan kunt u daartoe een aanvraag indienen. Om in het bezit te komen van het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met Interon. Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en ondertekend bij Interon te worden ingeleverd. Naast het aanvraagformulier dient u ook de volgende gegevens te overleggen:
  • kopie van uw legitimatiebewijs
  • gegevens met betrekking tot uw schuldpositie
  • overige gegevens (afhankelijk van situatie)
Nadat de benodigde gegevens zijn ontvangen meldt Interon u aan voor een selectiegesprek bij een adviesbureau. In dit gesprek wordt onderzocht of u als coachbaar kunt worden aangemerkt. Het adviesbureau stelt een selectierapport op en zendt deze naar Interon. Aan de hand van het rapport adviseert Interon uw gemeente om de aanvraag te honoreren of af te wijzen. Uiteindelijk neemt het college van Burgemeester en Wethouders het formele besluit.
Het college van Burgemeester en Wethouders moet vanaf het moment dat de gehele aanvraag is ingeleverd, binnen 13 weken een besluit nemen. Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen bij de bezwaarcommissie van uw gemeente.

Contact gegevens

Adres
Beertsterstraat 42
9671 BL Winschoten

Telefoon Fax
0598-635043 0598-630512
E-mailadres Sociale media
info@interonbv.nl LinkedIN / Facebook